Seznam oborů

Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Obchodně provozní pracovník civilního letectví

Zaměření tohoto oboru klade vysoké nároky na praktické dovednosti v oblasti odbavování cestujících, vystavovaní a prodeji letenek, prací s cestovními doklady, dále přepravou zboží v letecké dopravě a odbavením letadel na letišti. Předmět praxe je od druhého ročníku zajištěn na letištních pracovištích za živého provozu a na dalších pracovištích týkajících se cestovního ruchu. Součástí výcviku je výuka airline systémů Amadeus a SITA DCS. Pro práci s rezervačním systémem Amadeus mohou rovněž získat mezinárodně platný diplom Amadeu. Žáci tohoto oboru také absolvují kurz "Dangerous goods AITA regulations" a závěrečnou zkouškou získají mezinárodní certifikát.

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu

1. Žák nebo uchazeč musí splnit kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy.

2. Předpoklad k nástupu je ukončení 9. třídy ZŠ.

3. Do studijního oboru EP mohou být přijati pouze žáci s dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní a psychicky adaptabilní pro práci s cestujícími. Uchazeč nesmí trpět poruchami řeči a výslovnosti, psychickým onemocněním s poruchou společenské adaptace, záchvatovými stavy, mimovolnými pohyby a neobratností. Na závadu jsou rovněž závažnější poruchy učení, které by škole neumožnily zajistit odbornou praxi na pracovištích smluvních leteckých společností, které požadují splnění zdravotních požadavků v souladu s jejich předpisy pro výkon profese a kategorizací prací s rizikovými faktory. Překážkou jsou rovněž poruchy sluchu a zraku, nepřípustné jsou poruchy barvocitu. Při metabolických onemocněních s poruchou imunity je nutné individuální posouzení příslušným lékařem.
Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem.

4. Pořadí pro přijetí je dáno součtem procent za jednotnou přijímací zkoušku, za prospěch ze ZŠ, za známky z vybraných vyučovacích předmetů ze ZŠ a ústního pohovoru.

5. Chování je hodnoceno známkou - velmi dobré.

6. Na přijímací zkoušky se musí žák nebo uchazeč dostavit včas (pokud tomu brání závažné důvody, je nutná omluva, doložená príslušným dokladem nejpozději do tří dnů).

Ke stažení:
kritéria pro přijetí na školní rok 2019-2020 (pdf)
učební plán oboru (pdf)

Mechanik elektrotechnik (ŠVP Avionik) 26-41-L/01

Návrh učebních dokumentů oboru zpracovala skupina našich pedagogů ve spolupráci s odborníky z praxe se zaměření na avioniku letadlových přístrojů. Tento studijní obor studentům umožní zvládnout základní prvky avionické výbavy letadla, které zahrnují komunikační a radiové vybavení, sofistikované letecké přístroje a digitální technologie se zařízením především využívané k přenosu dat. Výsledná úroveň jejich znalostí a praktických dovedností plně vyhovuje standardům daných mezinárodními předpisy.

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu

1. Žák nebo uchazeč musí splnit kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy.

2. Předpoklad k nástupu je ukončení 9. třídy ZŠ.

3. Do studijního oboru letecký mechanik a mechanik elektrotechnik mohou být přijati pouze žáci s dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci. Vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení horních končetin omezující funkci obou rukou, prstů, jejich dobrou pohybovou koordinaci a poruchy jemné motoriky. Na závadu jsou rovněž závažnější poruchy učení, které by škole neumožnily zajistit odbornou praxi na pracovištích technických úseků smluvních leteckých společností, které požadují splnění zdravotních požadavků v souladu s jejich předpisy pro výkon profese a kategorizací prací s rizikovými faktory. Dále vadí porušení centrálního nervového systému provázené poruchami pohybových funkcí a koordinace, alergické onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, chronické s častými recidivami, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, přecitlivělost na chemické i mechanické dráždění, nemoci srdce a cév, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční. Poruchy sluchu, požadovaná sluchová ostrost je 5 m pro šepot oboustranně. Poruchy zraku, nedosahuje-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí skly, s astigmatickou složkou do 1. OD, poruchy barvocitu (nestačí rozeznávání signálních barev).
Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem. Uchazeči nesplňující výše uvedené podmínky nemohou být ke studiu přijati.

4. Pořadí pro přijetí je dáno součtem procent za jednotnou přijímací zkoušku, za prospěch ze ZŠ a za známky z vybraných vyučovacích předmetů ze ZŠ.

5. Chování je hodnoceno známkou - velmi dobré.

6. Na přijímací zkoušky se musí žák nebo uchazeč dostavit včas (pokud tomu brání závažné důvody, je nutná omluva, doložená príslušným dokladem nejpozději do tří dnů).

Ke stažení:
kritéria pro přijetí na školní rok 2019-2020 (pdf)
učební plán oboru (pdf)

Společné představení oborů... očima studentů.

Letecký mechanik 23-45-L/02

Obsah učiva oboru Letecký mechanik je každoročně aktualizován podle změn letadlového parku ČSA, Travel Service a je v souladu s předpisy PART 147. Část předmětů vyučují odborníci z letiště, kteří přenášejí do výuky nejnovější poznatky z praxe. Odborný výcvik probíhá od 3. ročníku na vybraných pracovištích údržby našich sociálních partnerů, jako jsou například ČSA Technics, Travel Service, HPH Kutná Hora, Bell helicopter, LA composite, Letecké služba Policie ČR.

Všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu

1. Žák nebo uchazeč musí splnit kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelkou školy.

2. Předpoklad k nástupu je ukončení 9. třídy ZŠ.

3. Do studijního oboru letecký mechanik a mechanik elektrotechnik mohou být přijati pouze žáci s dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci. Vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, postižení horních končetin omezující funkci obou rukou, prstů, jejich dobrou pohybovou koordinaci a poruchy jemné motoriky. Na závadu jsou rovněž závažnější poruchy učení, které by škole neumožnily zajistit odbornou praxi na pracovištích technických úseků smluvních leteckých společností, které požadují splnění zdravotních požadavků v souladu s jejich předpisy pro výkon profese a kategorizací prací s rizikovými faktory. Dále vadí porušení centrálního nervového systému provázené poruchami pohybových funkcí a koordinace, alergické onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje, chronické s častými recidivami, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, přecitlivělost na chemické i mechanické dráždění, nemoci srdce a cév, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční. Poruchy sluchu, požadovaná sluchová ostrost je 5 m pro šepot oboustranně. Poruchy zraku, nedosahuje-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí skly, s astigmatickou složkou do 1. OD, poruchy barvocitu (nestačí rozeznávání signálních barev).
Zdravotní způsobilost musí být potvrzena lékařem. Uchazeči nesplňující výše uvedené podmínky nemohou být ke studiu přijati.

4. Pořadí pro přijetí je dáno součtem procent za jednotnou přijímací zkoušku, za prospěch ze ZŠ a za známky z vybraných vyučovacích předmetů ze ZŠ.

5. Chování je hodnoceno známkou - velmi dobré.

6. Na přijímací zkoušky se musí žák nebo uchazeč dostavit včas (pokud tomu brání závažné důvody, je nutná omluva, doložená príslušným dokladem nejpozději do tří dnů).

Ke stažení:
kritéria pro přijetí na školní rok 2019-2020 (pdf)
učební plán oboru (pdf) (platné od 1.ročníku 2017/18)
učební plán oboru (pdf)
Nabízíme tyto studijní obory
Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.
 
seznam oborů seznam oborů seznam oborů seznam oborů seznam oborů seznam oborů seznam oborů
 
© 2017-2018 SOŠ civilního letectví, Praha-Ruzyně e-mail: info@skolacivilniholetectvi.cz